SLG - Algemene Verkoopsvoorwaarden Orthoshop

Art. 1 – Algemeen. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere verkoop van producten (“Producten”) door Korian Belgium, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0869.769.702 (“ Korian Belgium ” of “Wij”), voor bestelling (“Bestelling”) van Producten via de webwinkel Orthoshop, bereikbaar via orthoshopkorian.be (“Website”). Deze Algemene Voorwaarden worden langs elektronische weg aan de koper (“Klant”) ter beschikking gesteld zodat deze door de Klant op eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Door het plaatsen van een Bestelling erkent de Klant de Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring (“Privacyverklaring”) te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard.

De nietigheid van een artikel van deze Algemene Voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige artikels.

Korian Belgium  kan op elk ogenblik de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen. De in werking zijnde Algemene Voorwaarden worden steeds beschikbaar gesteld op de Website vanaf de datum waarop de nieuwste versie in werking treedt. De actuele Algemene Voorwaarden worden steeds weergegeven op het moment van het plaatsen van een Bestelling.

Art. 2 – Aanbiedingen en Bestellingen. Afbeeldingen, capaciteiten, beschrijving van en overige aanduidingen van de Producten, prijslijsten en aanbiedingen (“Aanbieding”) opgenomen op de Website zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

Elke Aanbieding bevat voldoende informatie, betreffende (i) de prijs inclusief belastingen; (ii) de eventuele verzendingskosten; (iii) de wijze waarop de Bestelling tot stand zal komen en de handelingen die daartoe nodig zijn; (iv) de mogelijkheid tot toepassing van een herroepingsrecht; en (v) de mogelijke wijzen van betaling, aflevering en uitvoering van de Bestelling. Deze informatie wordt aan de Klant verschaft, zodat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Bestelling zijn verbonden, alsook zodat de Klant een goede beoordeling van de Producten kan maken. Indien een Aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in de Aanbieding vermeld.

Korian Belgium  behoudt zich het recht voor Producten eenzijdig te wijzigen. Onze laatste versie van webshop en prijslijsten vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. Producten die er niet meer in voorkomen, kunnen niet langer het voorwerp van een Bestelling uitmaken.

Art. 3 – Plaatsen Bestelling. Een Product bestellen kan voor handelingsbekwame Klanten vanaf 18 jaar. Een Bestelling kan worden geplaatst door een lasthebber handelend in naam en voor rekening van de Klant (“Lasthebber”). De Lasthebber garandeert en verklaart dat hij over de nodige wettelijke bevoegdheid beschikt om in die hoedanigheid op te treden voor de Klant. Indien de toestemming van een bewindvoerder vereist is om de Klant rechtsgeldig te kunnen verbinden, maakt de Lasthebber zich sterk deze toestemming te hebben verkregen.

Het bestelproces verloopt als volgt: de Klant dient het Product toe te voegen aan het winkelmandje op de Website. De Klant geeft vervolgens verschillende contact- en betalingsgegevens in, waarna de wijze van Levering wordt gekozen. Hierna kan de Klant een betalingswijze kiezen. De Bestelling is definitief wanneer al deze stappen werden doorlopen.

Elke ontvangen Bestelling moet het voorwerp zijn van een ontvangstbericht van  Korian Belgium  om als geldig te worden aanzien ten aanzien van  Korian Belgium . Zolang een Bestelling niet uitdrukkelijk is aanvaard door  Korian Belgium , is er geen overeenkomst (“Overeenkomst”) tot stand gekomen. De Klant is op definitieve en onherroepelijke wijze gebonden door elke Overeenkomst.

Art. 4 – Prijs.  Korian Belgium  behoudt steeds het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de prijslijsten, beschikbaar via de Website, vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. De prijzen zijn inclusief Belgische BTW. Gedurende de in de Aanbieding vermelde geldigheidsduur, indien van toepassing, worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Art. 5 – Betalingsvoorwaarden. De door de Klant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan bij of na de Bestelling van het Product, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode. Voordat de Klant een Bestelling uitvoert, heeft de Klant de mogelijkheid om de volledige vergoeding die voor de Bestelling in rekening zal worden gebracht, te bekijken en te accepteren. De volgende betalingsmethodes worden door  Korian Belgium  aanvaard: facturatie via de voorziening van SLG waar de Klant verblijft; Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro, American xpress, Paypall, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button en ING home’Pay.  Het transactiebedrag wordt op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht.

Korian Belgium  behoudt zich – binnen wettelijke kaders – het recht voor om zich op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien  Korian Belgium  op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan  Korian Belgium  te melden.  Korian Belgium  treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch betaalt, zal  Korian Belgium  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Art. 6 – De Overeenkomst . De Bestelling komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, op het moment van aanvaarding door de Klant van de Aanbieding en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Korian Belgium  bevestigt onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van de Aanbieding. Vanaf het moment van aanvaarding van de Aanbieding, wordt de Aanbieding omgezet in een Overeenkomst tussen  Korian Belgium  en de Klant. Zolang de Bestelling niet wordt bevestigd door  Korian Belgium  en aldus geen Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de Klant de mogelijkheid om de Bestelling te ontbinden.

Art. 7 – Levering.  Korian Belgium  zal de uitvoering van de Overeenkomst (“Levering”) met zorgvuldigheid behandelen. In overeenstemming met artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, zal SLG de Levering met gepaste spoed, doch uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn werd aangegeven. De eventueel door  Korian Belgium  vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie, en derhalve kunnen hieraan door de Klant geen rechten ontleend worden.

Indien een Product niet op voorraad is, zal  Korian Belgium  zich inspannen om het Product opnieuw beschikbaar te stellen.  Korian Belgium  zal de Klant via e-mail op de hoogte brengen van de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het Product uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft daarbij de keuze om de beschikbaarheid van het Product af te wachten en/of de Bestelling te annuleren zonder extra kosten. In het geval dat de Klant ervoor kiest om de beschikbaarheid van het Product af te wachten, zal het Product verzonden worden van zodra het terug beschikbaar is. Indien het niet mogelijk is om het Product op voorraad te krijgen of de Klant ervoor opteert om de Bestelling te annuleren, zal  Korian Belgium  de Klant terugbetalen ten belope van de prijs voor het desbetreffende Product, binnen de dertig (30) dagen nadat de Klant deze keuze aan  Korian Belgium  heeft gemeld.

Als plaats van Levering zal het leveringsadres gelden dat tijdens de bestelprocedure door de Klant werd aangegeven.  Korian Belgium  wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de mededeling van onjuiste gegevens door de Klant. Indien het opgegeven leveringsadres niet correct of onvolledig is en de Producten opnieuw verzonden dienen te worden, zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden ten laste van de Klant.

De volgende leveringswijzen worden door  Korian Belgium  voorgesteld: Levering met afhaling in een fysieke Orthoshop in België, Levering op een door de Klant opgegeven leveringsadres, in een BPost afhaalpunt of in een BPack afhaalpunt. De Producten worden enkel geleverd in België.

Het risico wordt overgedragen aan de Klant op moment van uitlading van de Producten door de vervoerder, expediteur of andere aangewende persoon. Indien het Product beschadigd werd geleverd, dient Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden te worden gevolgd. Indien de Producten worden opgehaald door de Klant in een fysieke Orthoshop, gaat het risico over op de Klant vanaf het moment van ophaling door de Klant.

Indien werd geopteerd voor Levering met afhaling in een fysieke Orthoshop in België, beschikt de Klant over een termijn beschikt de Klant over een termijn van dertig (30) dagen om de Producten af te halen. Na deze termijn zal de Bestelling worden geannuleerd. In dat geval kan de Klant  Korian Belgium  contacteren teneinde een nieuwe Levering op kosten van de Klant te organiseren.

Indien werd geopteerd voor Levering op een door de Klant ingegeven leveringsadres zal wanneer niemand aanwezig is om de Bestelling in ontvangst te nemen op het tijdstip van de Levering, een bericht van aanbieding worden achtergelaten. Dit bericht van aanbieding vermeldt het postadres waar de Klant de Producten kan ophalen. De Producten blijven gedurende veertien (14) dagen na de dag van de Levering voor de Klant beschikbaar op het postadres. Na deze termijn zullen de Producten, in voorkomend geval, naar  Korian Belgium  worden teruggezonden. In dat geval kan de Klant SLG contacteren teneinde een nieuwe Levering op kosten van de Klant te organiseren.

Art. 8 – Herroepingsrecht. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tussen  Korian Belgium  en de Klant, zonder opgave van redenen, te herroepen gedurende veertien (14) dagen (“ Herroepingstermijn ”). Deze Herroepingstermijn begint te lopen op de dag na de ontvangst van het Product door of namens de Klant.

De Klant brengt  Korian Belgium  op de hoogte van de beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht (“ Herroepingsrecht ”) binnen de Herroepingstermijn. Hiervoor dient de Klant binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met  Korian Belgium  via info@orthoshop.be.

Nadat de Klant  Korian Belgium  op de hoogte heeft gesteld van het uitoefenen van het Herroepingsrecht, retourneert de Klant het aangegeven Product binnen de veertien (14) dagen (“ Retourtermijn ”) per post naar het door  Korian Belgium  opgegeven retouradres. De eventuele retourkosten zijn ten laste van de Klant.  Korian Belgium  bevestigt de ontvangst van het geretourneerde Product via e-mail.

Korian Belgium  zal de Klant de ontvangen bedragen voor het geretourneerde Product terugbetalen, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de leveringskosten, tenzij niet werd geopteerd voor de standaard leveringswijze. De terugbetaling zal verricht worden binnen de veertien (14) dagen na de ontvangst van het geretourneerde Product.  Korian Belgium  verricht deze terugbetaling door middel van dezelfde betalingswijze die de Klant heeft gebruikt bij de Bestelling.

Gedurende de hele Herroepingstermijn, zal de Klant zorgvuldig met het Product en de daarbij horende verpakking omgaan. Het Herroepingsrecht kan slechts worden uitgeoefend indien het Product in nieuwstaat wordt teruggestuurd, in hun originele verpakking en in perfecte staat, met inbegrip van de eventuele gebruiksaanwijzing.

Korian Belgium  is niet verplicht om een Product terug te nemen, die na de Herroepingstermijn worden geretourneerd, die worden teruggegeven zonder de procedure in het huidig artikel te volgen, waarvan de verpakking werd geopend en/of die sporen van gebruik bevatten. De beoordeling of een Product dient te worden teruggenomen, gebeurt door  Korian Belgium . Op aanvraag worden de redenen voor het niet terugnemen van een Product aan de Klant verstrekt.

Art. 9 – Garantie en conformiteit. De wettelijke garantieperiode voor Producten die niet voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, bedraagt twee (2) jaar waarbinnen  Korian Belgium  zich het recht voorbehoudt om het Product te vervangen. Indien een vervanging niet mogelijk of disproportioneel is, verbindt  Korian Belgium  zich ertoe om de ontvangen betalingen voor het desbetreffende Product terug te betalen.

Bij de Levering, verbindt de Klant zich ertoe om na te gaan of de kwaliteit en de kwantiteit van het Product overeenstemmen met de Overeenkomst. Elke klacht voor zichtbare gebreken of ontbrekende Producten dient per e-mail aan de klantendienst via info@orthoshop.be gericht te worden binnen ten laatste twee (2) dagen na de Levering. Indien de Klant nalaat om een klacht in te dienen binnen deze termijn, verliest de Klant zijn recht om klacht in te dienen wegens zichtbare gebreken of ontbrekende Producten.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen twee (2) maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan de klantendienst via info@orthoshop.be . Nadien vervalt elk recht op garantie. De klantendienst zal de Klant aangeven welke stappen hij/zij moet volgen om de Producten terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de Producten pas gebeuren na de voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van  Korian Belgium .

Het genieten van garantie is niet mogelijk voor een defect ten gevolge van: (i) fout, nalatigheid van de Klant; (ii) herstelling of wijziging aan het goed door de Klant of een derde; (iii) slecht onderhoud; (iv) onachtzaam gebruik of gebruik in abnormale omstandigheden; (v) een oorzaak inherent aan de normale gebruiksduur of levensduur van het Product; (vi) een externe oorzaak die niet kan toegeschreven worden aan SLG en (vii) fout, nalatigheid of diensten van derden.

Art. 10 – Klachtenregeling.  Korian Belgium  hoopt de Klant steeds tevreden te stellen met de Producten en de daarbij horende dienstverlening. Indien er evenwel toch iets fout zou lopen, kan de Klant steeds contact opnemen met de klantendienst via info@orthoshop.be Korian Belgium  streeft ernaar om de klachten binnen een termijn van zeven (7) dagen te behandelen.

Art. 11 – Overmacht. Overmacht (“Overmacht”) bevrijdt  Korian Belgium  van enige aansprakelijkheid.  Korian Belgium  is niet verplicht Bestellingen te aanvaarden noch Overeenkomsten uit te voeren in alle gevallen van Overmacht.  Korian Belgium  heeft de keuze om ofwel zijn verplichtingen op te schorten gedurende de duur van de Overmacht, ofwel de Overeenkomsten definitief te ontbinden, zonder ontbindingskosten.

Als gevallen van Overmacht worden onder andere beschouwd: extreme weersomstandigheden, stakingen, blokkades of opstand, lock-out, brand, schade aan productie-installaties, geen of laattijdige levering van onze leveranciers, overheidsmaatregelen. Deze lijst is niet exhaustief. Klanten hebben geen recht tot annulering van een Overeenkomst of tot weigering van ontvangst of betaling van bestelde Producten. Enige vorm van financiële of commerciële compensatie wordt niet toegestaan op grond van Overmacht.

Art. 12 – Beperking van aansprakelijkheid.  Korian Belgium  is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, enige storing afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze Website.

Korian Belgium  is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of lichamelijke of andere schade, van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden door het gebruik van de Producten. Dit geldt ook voor de gevallen bepaald in Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van de Producten gebeurt op uw eigen risico.

Alle genoemde termijnen in deze Algemene Voorwaarden in hoofde van  Korian Belgium , met uitsluiting van de Herroepingstermijn en de Retourtermijn, zijn louter indicatief, zonder enige verplichting in hoofde van  Korian Belgium . Bijgevolg kan  Korian Belgium  niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van om het even welke termijn, noch voor enige andere schade die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van  Korian Belgium , zelfs in geval van zware fout.  Korian Belgium  is enkel aansprakelijk voor grove nalatigheid met betrekking tot de keuze van verzending, vervoer of koerier. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door een partij op het moment van sluiten van de Overeenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van  Korian Belgium  zal de aankoopprijs van het Product in kwestie niet overschrijden.

Art. 13 – Intellectuele eigendom.  Korian Belgium  blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Producten, de Website alsmede de naam en het logo waaronder de Producten aangeboden worden en haar afbeeldingen. Onze schriftelijke toelating is noodzakelijk voor het gebruik van afbeeldingen of logo’s van onze Producten in onder andere tijdschriften, dag- en weekbladen, op websites of op het internet of voor doorgifte aan derden.

De Website werd gecreëerd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. Het is verboden informatie of materiaal beschikbaar op de Website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Het is de Klant wel toegelaten de inhoud van de Website te downloaden en daarvan een kopie te maken voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de oorspronkelijke staat van de inhoud behouden blijft.

De Klant verbindt zich ertoe geen door  Korian Belgium  aangeboden Producten te wijzigen of na te maken, dan wel het intellectueel eigendomsrecht van SLG aan te tasten.

Art. 14 – Gegevensbescherming en privacy. Bij het plaatsen van Bestellingen worden aan de Klant enkele persoonsgegevens gevraagd om de Overeenkomst en Levering mogelijk te maken.  Korian Belgium  verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te garanderen en er respectvol mee om te gaan. Meer informatie omtrent de behandeling van persoonsgegevens door  Korian Belgium  is in onze Privacyverklaring te vinden.

Art. 15 – Toepasselijk Recht. Elk geschil tussen de Klant en  Korian Belgium  wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil, ongeacht de reden.