SAMENVATTING PRIVACY   VERKLARING  VOOR  WEBWINKEL ORTHOSHOP  

Deze privacy verklaring is laatst aangepast op datum van  14   april  2021 ,  het betreft de  eerste  versie.      1. Inleiding  

Korian Belgium NV   is   gespecialiseerd   in   zorg   en   verleent   verschillende   diensten   hieromtrent.   Ze   is bereid   de   Persoonsgegevens   die   u  ons  bezorgt   te   beschermen   in   elke   mogelijke   verwerking.   Korian Belgium eerbiedigt   de   Belgische   en   Europese   wetgeving   hieromtrent.  

Deze korte samenvatting van onze privacyverklaring  bezoekers en klanten van onze webwinkel  Orthoshop   brengt u in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop Korian Belgium uw Persoonsgegevens verwerkt in het kader van uw bezoek. Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige privacyverklaring te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd.  


 1. Welke Persoonsgegevens kunnen we verzamelen van u?  

 

 • Uw klantgegevens, zoals uw contactgegevens, informatie omtrent uw bestelling en adres- en leveringsadres.  

 • Communicatie met betrekking tot onze diensten, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt naar aanleiding van uw bestelling  

 • Tenslotte kunnen gegevens met betrekking tot uw gebruik van de webwinkel Orthoshop  worden verzameld, zoals paginaweergave en/of meer technische aspecten met betrekking tot uw gebruik van de webwinkel Orthoshop  

 

 1. Voor welk doel verzamelen en verwerken we uw Persoonsgegevens?  

We verzamelen uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om  het u mogelijk te maken om onze diensten op een optimale wijze aan te bieden.  

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens daarnaast om:  

 

 • U de gevraagde diensten en bestellingen te kunnen leveren  

 • U op de hoogte te houden van onze dienstverlening  

 • U te contacteren of om uw communicatie naar ons toe op te volgen  

 • Voor onderhoud en veiligheid van onze webwinkel  Orthoshop  

 

 1. Welke wettelijke basis gebruiken we om uw Persoonsgegevens te verwerken?  

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:  

 • Gerechtvaardigd belang  

 • Uitvoering van de overeenkomst  

 • Toestemming  

 

 1. Op welke infrastructuur bewaren we uw Persoonsgegevens?  

Uw Persoonsgegevens worden  electronisch  bewaard  in afgeschermde databanken   op beveiligde Europese servers .  


 1. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?  

Enkel een team van medewerkers binnen Korian Belgium, die toegang tot uw gegevens nodig hebben om  u de  gevraagde diensten en bestellingen te kunnen leveren,  zullen daadwerkelijk toegang hebben tot uw gegevens. Ook kunnen wij eventueel een beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze diensten.   


 1. Hoelang bewaren wij uw Persoonsgegevens?  

Wij bewaren uw  Persoonsgegevens voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de (contractuele) relatie  (voor meer info:  zie artikel 4 van de uitgebreide privacyverklaring hieronder of  klik hier) .  


 1. Wat zijn uw rechten ?  

Voor elke verwerking van uw  Persoonsgegevens , kunt u de volgende rechten uitoefenen door een mail te sturen naar  dpo@korian.be  (voor meer info: zie artikel 5 van de uitgebreide privacyverklaring hieronder of klik hier) :  

 • Recht  van toegang en  inzage : u he ef t het recht om inzage  te krijgen in uw  Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken , dit bijv. door een kopie op te vragen van uw  Persoonsgegevens  die de onderneming bewaart en verwerkt;  

 • Recht  van verbetering, verwijdering en beperking : u he ef t het recht om uw gegevens te laten aanpassen , uw gegevens te verwijderen of om de verwerking te beperken.  

 • Recht  van verzet :  u heeft het recht van verzet tegen de verwerking, bijvoorbeeld door te  vragen aan  ons  de marketing communicatie stop te zetten op gelijk welk moment;  

 • Recht  van  intrekken toestemming : u he ef t het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te zetten;  

 • Recht om klacht in te dienen :  u h eef t het recht om klacht neer te leggen  bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  indien u vermoed dat uw gegevens niet correct worden behandeld door de onderneming ;  

 • Geautomatiseerde beslissingen en profilering:  u heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld op een geautomatiseerde verwerking ( inc.  profilering);  

 • Recht van vrije gegevensoverdracht : u heeft het recht om uw persoonlijke data in een gestructureerd en machine leesbaar formaat op te vragen, of in een ander standaardformaat zodat het leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.  PRIVACY VERKLARING VOOR  WEBWINKEL ORTHOSHOP  

 

Versie  1 .0 –  1   april  2021  

Inhoudsopgave  

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1         Algemene doeleinden

3.2         Directe marketing

3.3         Overdracht naar derde partijen

3.4         Wettelijke verplichtingen

Artikel 4 -  DUUR VAN DE VERWERKING

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1         Recht van toegang en inzage

5.2         Recht van verbetering, verwijdering en beperking

5.3         Recht van verzet

5.4         Recht van vrije gegevensoverdracht

5.5         Recht van intrekking van de toestemming

5.6         Geautomatiseerde beslissingen en profilering

5.7         Uitoefening van uw rechten

5.8         Recht om klacht in te dienen

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK   

Artikel 8 – COOKIES     

8.1         Wat zijn cookies?          

8.2         Waarom gebruikt de website cookies? 9

8.3         Soorten cookies             

8.4         Uw toestemming      

8.5         Cookies beheren         

 

 

Artikel 1 – ALGEMEEN  
 

 1. Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring is gemaakt om u als  klant van de webwinkel  Orthoshop  (hierna ook: ‘‘ U’ ’  of ‘‘ Uw ’’)  te informeren over hoe we omgaan met Uw  Persoonsgegevens , zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna ‘‘ Persoonsgegevens ’’) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Lees deze  privacyverklaring  aandachtig door, aangezien deze Uw rechten en plichten ten opzichte van Senior Living Group bevat.  

 

Deze  privacyverklaring  kan regelmatig worden herwerkt.  In dit geval zullen we U op de hoogte stellen via onze website.  

 

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is Korian Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0869.769.702 , als eigenaar van de webwinkel  Orthoshop .  

 

 1. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Korian Belgium handelt in overeenstemming met:  

 

 1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van  Persoonsgegevens ; en/of  

 1. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening.  

 

Deze privacyverklaring,  inter  alia, is van toepassing op hoe we omgaan met Uw Persoonsgegevens in het kader van onze ‘‘ Diensten ’’, te weten de dienstverlening gerelateerd aan  de webwinkel  Orthoshop  en alle diensten verbonden aan het gebruik van onze ‘‘ Website ’’ orthoshop korian .be.  

U bent niet verplicht Persoonsgegevens met ons te delen. Echter, wij kunnen  niet al onze Diensten aanbieden  indien U weigert bepaalde gegevens met ons te delen.  

 

 

 

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS  
 

2.1 Gegevens die  U  ons  kan  meede len :  
 

Data  

Details  

Context  

Uw klantgegevens  

 • Uw contactgegevens, zoals naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer;  

 • Eventueel Uw professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en  BTW-nummer ;  

 • Uw adresgegevens, zoals straat, huisnummer, woonplaats, postcode, land en leveringsvoorkeuren;  

 • Informatie betreffende uw betalingen en bestellingen, zoals transactienummers en samenvattende informatie die geen nummers van creditcards of bankrekeningen omvat  of facturatiegegevens ;  

 • Eventueel Uw accountgegevens, zoals e-mailadres en wachtwoord.  

 • Door het vullen van Uw winkelmandje op de Website;  

 • D oor het plaatsen van een bestelling op de Website zonder een account aan te maken;  

 • D oor het aanmaken van een account op de Website;  

 • D oor het doen van betalingen.  

Uw communicatie met betrekking tot onze Diensten  

 • Informatie betreffende de communicatie en de inhoud van de communicatie die U had met SLG omtrent  bijvoorbeeld  Uw bestelling.  

 • Door het contacteren van Korian Belgium via e-mail of enig ander communicatiemiddel.  

Uw gebruik van onze Diensten  

 • Uw gegevens, zoals browserkenmerken, informatie over handelingen met betrekking tot de  Website  (zoals het gebruik, activiteitenlogs en click- throughs ), domeinen, paginaweergaves en apparaat eigenschappen   

 • Informatie betreffende meer  ‘ ‘technische’’ aspecten betreffende Uw gebruik van de  Website  en/of Diensten, bijvoorbeeld uw IP-adres en de versie van het besturingssysteem.  

 • Door gebruik te maken van de Website;  

 • Door het plaatsen van cookies (zie ons Cookiebeleid).  

 

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING  

 
Korian Belgium verzamelt en verwerkt Uw gegevens in de eerste plaats om  U optimaal onze Diensten te kunnen aanbieden.    

Dat gezegd zijnde, gebruiken we uw Persoonsgegevens daarnaast enkel voor de volgende doeleinden:  

3.1 Algemene doeleinden  

Data  

Rechtsgrond  

Doeleinde  

Uw klantgegevens  

Uitvoering van de overeenkomst  

 

En waar nodig: gerechtvaardigd belang  

Uw contactgegevens, adresgegevens en informatie betreffende  U w betalingen en bestellingen gebruiken wij om  U  de gevraagde Diensten en bestellingen te kunnen leveren.   

 

Indien U  betaalt d.m.v. een elektronische betaling,  worden  U w betalingen verwerkt door een externe  payment  provider, waardoor wij geen inzage hebben in uw rekeningnummer en/of creditcardgegevens.   

 

Ook zullen wij Uw e-mailadres gebruiken om U op de hoogte te houden van Uw bestelling en onze Diensten.  

 

Indien u ervoor opteert om bij het plaatsen van een bestelling een account aan te maken op de Website, worden  U w account gegevens  – gekoppeld aan Uw overige klantgegevens -  opgeslagen om een volgende bestelling te vergemakkelijken  en  u  op de hoogte te houden van onze  algemene  dienstverlening .  

Uw communicatie met betrekking tot onze Diensten  

Uitvoering van de overeenkomst  

 

En waar nodig: g erechtvaardigd belang  

Uw communicatie met betrekking tot onze Diensten wordt gebruikt o m  U  op eenvoudige wijze te contacteren of in kennis te stellen, of door  U  gecontacteerd te worden. Eveneens om in de mogelijkheid te verkeren  U w communicatie naar ons toe op te volgen – dit alles overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst die  U  heeft aangevraagd.  

Uw gebruik van onze Diensten  

Gerechtvaardigd belang  

 

En voor de cookies: toestemming  

Uw gebruik van onze  D iensten wordt verwerkt voor het behoud van de veiligheid van de  Website  en om deze te verbeteren, die gebaseerd zijn op een  ‘ ‘rechtmatig belang’’ van Korian Belgium om de  Website  te verbeteren.    

 

 

 

3. 2 Directe marketing  

 

Indien U geen account aanmaakt, zullen Uw klantgegevens gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden die betrekking hebben op de Diensten die worden geleverd middels de Website.  De rechtsgrond voor deze verwerking valt onder gerechtvaardigd belang zoals aangegeven in de AVG.  

Indien U wel een account aanmaakt, zullen Uw klantgegevens worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden die betrekking hebben op de Diensten die worden geleverd middels de Website en de algehele dienstverlening van Korian Belgium.   Bijvoorbeeld om U   op de hoogte te houden van nieuwigheden in het aanbod van onze dienstverlening .  De rechtsgrond voor deze verwerking valt onder gerechtvaardigd belang zoals aangegeven in de AVG.  

U  kan op elk ogenblik  uitschrijven van dergelijke mails , gratis en zonder motivering,  dit  door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.  

 

3. 3 Overdracht naar derde partijen  

 

Korian Belgium   zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten die analyses , marketing  en webhostingservices leveren of helpen om de diagnostische competenties van onze Diensten te verbeteren.  

Wij  garande ren  een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan  deze   aangestelden , die gelijkaardig zijn aan deze  privacyverklaring  en garanderen dat de  veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot Uw Persoonsgegevens wordt nageleefd.  

Verder zullen wij  Uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden .   We hebben dan ook  alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.  

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van  Korian Belgium’s  activiteiten waarbij Korian Belgium haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval Korian Belgium in faling zou worden  verklaard, kunnen Uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Korian Belgium zal U op voorhand inlichten over het feit dat Korian Belgium Uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.  

 

3. 4 Wettelijke verplichtingen  

 

Het kan  voorkomen dat wij Uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet en  onthullen.   Wij zullen in redelijkheid pogen U op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.  

 

Artikel 4 -  DUUR VAN DE VERWERKING  

 

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de contractuele relatie tussen U en Korian Belgium.  

Indien wij niet meer in staat zijn Uw gegevens bij te houden, zullen deze  U  per elektronische en in gewoonlijk gebruikt formaat worden opgestuurd.  

Data  

Bewaartermijn  

Uw klantgegevens  en bestel historiek  

Wanneer U geen account aanmaakt, bewaren wij Uw klantgegevens gedurende  vijf  jaar .  Dit voor boekhoudkundige doeleinden rond de verkopen verwezenlijkt op de Website.  

 

Indien U wel een account aanmaakt, bewaren wij Uw klantgegevens zolang Uw account actief is en de daaropvolgende drie jaar.  

Uw communicatie met betrekking tot onze Diensten  

Uw communicaties met betrekking tot onze Diensten worden drie jaar na het eerste contact bewaard.  

Uw gebruik van onze Diensten  

De bewaartermijn van Uw gebruik van onze Diensten verschilt naargelang de toepasselijke cookie. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Cookiebeleid in artikel 8.  

Indien U Uw recht op verwijdering niet toepast, zullen Uw Persoonsgegevens voor de volgende perioden bewaard worden:  

 

Artikel 5 – UW RECHTEN  

 

5.1 Recht van toegang en inzage  
U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van Uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van Uw Persoonsgegevens maken. Dit bijvoorbeeld door een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen.  

 

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking  
U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons.    

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen.  Indien U een account heeft aangemaakt, kunt U d e informatie gekoppeld aan Uw account op de  Website  daarnaast op ieder ogenblik zelf wijzigen.  

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van Uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien U denkt dat Uw gegevens onnauwkeurig zijn en U ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.  

Bijkomend heeft U het recht om Korian Belgium te verzoeken Uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.  

Wel kan het zijn dat indien U weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien U ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.   

5.3 Recht van verzet  

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens wanneer U ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.  

U  hebt  eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van Uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.  

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht  

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken  voor de verwerking  over te dragen.  

5.5 Recht van intrekking van de toestemming  

U beschikt over het recht om Uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van Uw Persoonsgegevens in te trekken, wanneer de verwerking van Uw Persoonsgegevens op Uw toestemming gebaseerd is.  

5.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering  

U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op U hebben of een aanzienlijke invloed op U hebben.  

5.7 Uitoefening van uw rechten  

U kunt Uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen ,  

via e-mail naar  dpo @ korian.be  

of via de post naar,  

Korian Belgium   

Ter  attentie  van de Data Protection Officer  

Satenrozen  1B  

2550 Kontich  

Korian Belgium zal binnen de maand na ontvangst van Uw verzoek antwoorden. Indien de deze termijn niet kunnen halen of Uw aanvraag moeten weigeren, zullen we U contacteren met de nodige uitleg hieromtrent.  Wij zullen U eveneens contacteren indien aanvullende informatie met betrekking tot het bewijs van Uw identiteit noodzakelijk is.  

5.8 Recht om klacht in te dienen  

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit , dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder Korian Belgium ressorteert :  

Gegevensbeschermingsautoriteit  

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,  

Email: contact(at)apd-gba.be   

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.  Indien u afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan België,   kan  U  eveneens een klacht indienen bij  U w nationale gegevensbeschermingsautoriteit (voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteit Persoonsgegevens .nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap ).  

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.  

 

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID  

 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het Uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Korian Belgium U informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.  

Korian Belgium voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van de  Website . Wij bewaren Uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.  

In geen geval kan Korian Belgium dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.  

Daarnaast draagt U  de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid  wanneer  U  gebruik maakt van de   Website . Bijvoorbeeld: door alle niet-toegestane toegang tot  de  Uw account  op de Website  te vermijden. U alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van de  Website op  Uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.  

U dient Korian Belgium onmiddellijk in te lichten omtrent niet-toegestaan gebruik  van Uw account op de Website of een foutieve bestelling op de Website  in Uw naam  door een e-mail te versturen naar  dpo@korian.be.  

 

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK  

 

Deze  privacyverklaring  wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.  

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze  privacyverklaring.  

 

Artikel 8 – COOKIES  

 

8.1 Wat zijn cookies?    

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van   de Website  en geplaatst op de harde schijf van uw computer.   

8.2 Waarom gebruikt de  website  cookies?    

W ebsites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u  de  Website   bezoekt  en laat ons ook toe  de  Website  te optimaliseren. Cookies helpen bijvoorbeeld om uw bezoek aan  de  Website  te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) of om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.  

Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites  en applicaties  die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Verklaring geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die  Korian Belgium   gebruikt, met inbegrip van hun doel.   

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.  

8.3 Soorten cookies  

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die op  de  Website  worden gebruikt. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op de  Website .    

Soort   

Functie   

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies  

Deze cookies zijn nodig om de  Website  te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw  privacyvoorkeuren , inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).   

Functionele cookies   

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de  Website  en kan het toegang tot inhoud op de  Website   beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.  

Prestatie/Analytische cookies  

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van  de  Website  zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen  om  de prestaties van de  W ebsite te verbeteren.  Deze cookies identificeren u niet als individu  

Advertentie cookies  

Deze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor u. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op onze website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die u hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders. Deze cookies kunnen ook door onze advertentiepartners via ons onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.  

Third  party cookies  

First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden.  Third  party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door  SLG  wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt  verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies verwijzen wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.  

 

First Party Cookies   

Naam cookie  

Type cookie  

Beschrijving  

Bewaarduur  

Frondend_lang  

Functionele cookie  

Houdt de gekozen taalinstelling van de gebruiker bij.  

Gedurende de sessie  

Im_livechat_history  

Functionele cookie  

Houdt de historiek van de live chat bij  

Gedurende de sessie  

Session_id  

Noodzakelijke  cookie  

Sessie ID voor ingelogde klanten (winkelmandje)  

3 maanden  

Tz  

Functionele cookie  

Taalselectie  

Gedurende de sessie  

Visitor_uuid  

Noodzakelijke cookie  

ID die de bezoeker krijgt indien nog niet ingelogd  

24u  

 

8. 4 Cookies beheren  

U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de  Website   geen gebruik kunt maken.  

Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:  

Google Chrome  

Safari  

Internet Explorer  

Mozilla Firefox  

Momenteel bieden sommige browsers een "do  not  track"- of "DNT"-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven.[X] reageert op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De  third   parties  die cookies plaatsen op onze website, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.  

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.  

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link:   

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link: